Programma ‘digitalisering in de circulaire bouweconomie’ van de Utrecht Region van start

Donderdag 19 mei zijn tijdens een succesvol Captains Dinner Vialis, Arcadis, Stamhuis, Daiwa Housing Modular Europe, TNO, Rabobank, provincie Utrecht en ROM Utrecht Region gestart met het meerjarige publiek private innovatie programma ‘digitalisering in de circulaire bouweconomie’. Aanwezig was ook DigiGO die zich graag wil verbinden aan dit initiatief in de regio.

31 mei 2022 4 minuten

Het programma is in lijn met de ambities die het Rijk binnen dit thema heeft. Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ziet de samenwerking binnen het Digitaal Stelsel Gebouwde Omgeving (DSGO) met veel plezier tegemoet omdat op deze manier Utrechtse bedrijven actief worden betrokken bij het digitale stelsel en er praktische adoptieprojecten worden ontwikkeld. Zo heeft DigiGO de ambitie om het Digital Experience Center in de Utrecht region te vestigen. Het Captains Dinner is georganiseerd door ROM Utrecht Region en Route Circulair.

Waarom een innovatieprogramma ‘digitalisering in de circulaire bouweconomie?

De provincie Utrecht heeft de ambitie dat er jaarlijks 10.000 woningen worden gebouwd, maar wel op een duurzame, toekomstbestendige manier. Om deze ambitie te behalen, moet er veel veranderen in de manier waarop er gebouwd wordt en de materialen die worden gebruikt. Afspraken hierover met gemeenten, marktpartijen en waterschappen worden vastgelegd in het Convenant Duurzaam Woningbouw. Om de enorme woningbouwopgave te realiseren en de klimaat- en stikstofproblemen te adresseren is sneller, betaalbaarder en duurzamer bouwen noodzakelijk. Daarvoor moet nog beter gebruik worden gemaakt van het innovatievermogen van bedrijven. Het programma zal zich focussen op de digitale uitwisseling die nodig is voor de industrialisatieslag in de bouwsector, het digitaal in kaart brengen van de bestaande gebouwde omgeving en het slim organiseren van de logistieke uitdaging die (circulair) bouwen en renoveren met zich meebrengt.

Utrecht Region: de hotspot voor digitale, circulaire bouw van Nederland

Regio Utrecht heeft een innovatieve bouwketen met oa. hoofdkantoren van grote bouwers en ingenieursbureaus, diverse vernieuwende startups en scale-ups en ICT-bedrijven. Deze positie biedt kansen om landelijke en Europese innovatie- en onderzoeksmiddelen voor de regio aan te trekken. Zo kan Utrecht Region de toepassingsregio voor productmatig, circulair bouwen en schone bouwlogistiek, met behulp van slimme ICT en (geo)datadiensten worden. Op deze manier zet zij belangrijke stappen in de ontwikkeling van de nieuwe economie en is het programma een voorbeeld voor de werkwijze binnen Earth Valley.

Activiteiten programma

Het innovatieprogramma helpt bedrijven onder andere bij:

  • afstemming tussen opdrachtgevers bouwprojecten en bouwondernemers. Bedrijven investeren steeds meer in digitalisering en industrialisatie, maar het tempo van de opdrachtgevers is laag. Als dit tempo omhoog gaat, nemen de aantallen woningen in productie toe, waardoor de prijs per woning op den duur omlaag kan;
  • het onderhouden van een relevant netwerk, wat kan leiden tot het vinden van vernieuwende samenwerkingspartners en toonaangevende innovatieprojecten;
  • actieve kennisontwikkeling op de snijvlakken van bouw, industrialisatie, ICT, logistiek en (geo)data;
  • bewustwording over digitale randvoorwaarden voor de circulaire bouweconomie en het (door) ontwikkelen van digitale vaardigheden;
  • Inzet voor en Community of Practice over (digitaliserings)standaarden in de markt (ism DigiGO).

Convenant Duurzame Woningbouw & innovatieprogramma Digitalisering van de Circulaire Bouweconomie

Op 14 juni 2022 vindt vanuit NBC in Nieuwegein Connect Live plaats. Hét regionale ondernemersfestival,  georganiseerd door ROM Utrecht Region en Economic Board Utrecht. Tijdens het festival wordt besproken wat nodig is aan innovaties en samenwerkingsverbanden om de doelen van het Convenant Duurzame Woningbouw te realiseren. We lichten de doelen van het programma toe en geven een vooruitblik op de activiteiten voor het komende jaar. Ben je geïnteresseerd om bij te dragen? Meld je dan hier aan voor Connect Live en praat ook mee.

Connect live 2022

 

Roadmap Circulair bouwen van de Utrecht Region

Meer dan 70  bedrijven en organisaties hebben meegedacht over een gedetailleerd omschreven missie en roadmap. Deze is in juni 2021 gelanceerd en gedeeld met geïnteresseerde bedrijven/organisaties op regionaal en landelijk niveau. Het innovatieprogramma Digitalisering in de circulaire bouweconomie komt voort uit de Roadmap Circulair Bouwen van de Utrecht Region en zal tot stand worden gebracht in nauwe samenwerking met het Convenant Duurzame Woningbouw. In het Convenant wordt het merendeel van de (regionale) bouwbedrijven, ontwikkelaars en gemeenten vertegenwoordigd. Bekijk hier de aanleiding van het programma en hier de complete Roadmap Circulair Bouwen.

Mis geen ondernemersnieuws uit de regio Utrecht!