Home

Voorwaarden & Contact

Om te weten of je in aanmerking komt voor de het VFF Powered by ROM Utrecht Region is het goed te kijken of de volgende voorwaarden op jou en het project van toepassing zijn:

 1. Je bent een sterk, ambitieus en complementair team, of het aan het vormen;
 2. Je werkt aan een unieke innovatie met duurzame groeikansen
 3. De innovatie levert positieve en meetbare resultaten voor mens, milieu en samenleving
 4. Indien op de innovatie toepasbaar, beschikt je bedrijf over de relevante intellectuele eigendomsrechten op basis van eigendom of door een exclusieve licentie
 5. Het te financieren ontwikkelplan is in 24 maanden te realiseren
 6. Je kan het plan uitvoeren met een investering tussen de € 50.000 en € 350.000;
 7. Met de validatie resultaten is aantoonbaar vervolgfinanciering op te halen
 8. Je bedrijf is maximaal 5 jaar geleden opgericht en je bent gevestigd en actief in Provincie Utrecht of regio Gooi- en Vechtstreken
 9. Je hebt nog niet eerder financiering of een investering voor de ontwikkeling ontvangen
 10. Er zijn investeerders geïnteresseerd in jouw ontwikkeling of je kunt aannemelijk maken dat dit het geval zal zijn

Als je aan deze voorwaarden denkt te voldoet kan je je project per e-mail of via het QuickScan formulier indienen.

Je aanvraag

Om een goede en snelle 1e evaluatie te kunnen doen willen we heel graag in ieder geval het volgende van je weten:

 1. Wie je bent en wat je bedrijf is;
 2. beschrijving van je team en haar competenties/werkzaamheden zodat aannemelijk wordt dat je het vroegefaseplan succesvol kunt afronden
 3. welk product of dienst de onderneming ontwikkelt en hoe;
 4. verwachte start- en eind datum;
 5. uitleg over de technologie en eventuele validatie door derden;
 6. uitleg over de maatschappelijke impact;
 7. beschrijving op hoofdlijnen van het business model dat je voor ogen hebt, hoe het business model schaalbaar is en hoe de financiële en commerciële haalbaarheid wordt ingeschat;
 8. heb je al met investeerders gesproken en zo ja, met wie en wat is er uit deze gesprekken gekomen.

Op basis van de informatie die je mailt of in het aanmeldformulier meestuurt maken we een eerste beoordeling of je aan de basis voorwaarden van het VFF voldoet. Als dat het geval is kan je het Vroegefaseplan verder uitwerken om de Investment Manager van de ROMRU in staat te stellen een VFF investeringsaanvraag op te stellen.

In dit Vroegefaseplan moet onder meer duidelijk worden:

 1. start en einddatum;
 2. een gedetailleerde beschrijving van het ontwikkelingsplan
 3. een gedetailleerde tijdsplanning en financiële planning van het project;
 4. de financieringsbehoefte;
 5. een beschrijving van de activiteiten voor technologische, product- en marktvalidatie en de ontwikkeling van de organisatie;
 6. milestones: welke milestones moeten worden behaald in het ontwikkelplan om de ontwikkeling binnen de geplande tijd te kunnen afronden
 7. beschrijving hoe er toegewerkt wordt naar het klaar zijn voor een investeerder aan het einde van het Vroegefaseplan en bij welke (potentiële) vervolgfinancier(s) het plan is getoetst;
 8. om tot een vervolgfinanciering te komen; wat zijn de criteria en hoe zijn deze in de milestones verwerkt.
 9. benodigde middelen en kennis: beschrijving van de zaken en expertise die (intern en extern) nodig zijn voor de uitvoering van de activiteiten;
 10. een beschrijving op hoofdlijnen van de benodigde vervolgactiviteiten en -financiering aan het einde van het Vroegefasetraject.

Op basis van je VroegeFasePlan en de gesprekken met de Investment Manager wordt er door de Investment Manager een investeringsaanvraag ingediend bij het onafhankelijke Expert Panel die de aanvraag uiteindelijk moet goedkeuren.

Financiële Voorwaarden Lening

De Vroege Fase Financiering betreft een lening met een rente van 5 % + referentierente (als indicatie: op 1 juli 2023 bedroeg deze 3,64%). Op het moment van ondertekening van de overeenkomst wordt de rente voor de gehele looptijd vastgezet. Het betreft een enkelvoudige rente dus je betaalt alleen rente over het openstaande lening bedrag en niet over de opgelopen rente.

De 1e 2 jaar na ingaan van de lening hoef je niet af te lossen. In de daarop volgende 5 jaar betaal je ieder jaar 20% van het lening bedrag af. In jaar 8 betaal je de opgelopen rente. Je mag natuurlijk zonder boete vroegtijdig aflossen.

Er bestaat onder voorwaarden de mogelijkheid de lening te converteren als dit voor het verkrijgen van een vervolginvestering noodzakelijk is. In dat geval wordt het openstaande bedrag van hoofdsom en rente geconverteerd tegen de waardering van een vervolginvesteerder met een discount van 25%.

Interesse?

Voldoe je aan de voorwaarden en heb je interesse in de financieringsmogelijkheden van VFF Powered by ROM Utrecht Region?

Stuur je aanvraag in via QuickScan

Of mail naar VFF@romutrechtregion.nl

Heb je vragen?

Mail ons! VFF@romutrechtregion.nl

Mis geen ondernemersnieuws uit de regio Utrecht!