Zonder AI-talent geen goede AI toepassingen in de regio

“AI speelt belangrijke rol in alle sectoren en alle regio’s. In Utrecht is dat niet anders”, zegt Marjolijn Zwetsloot van U-TECH community. “Je ziet het in media & gaming, denk aan Hilversum, maar ook middenin Utrecht zitten grote game-bedrijven. En in de zorg, een speerpunt van de regio Utrecht, kom AI sterk naar voren. Maar eigenlijk gebruikt ieder bedrijf en iedere overheid nu wel op de een of andere manier data of AI"

3 mei 2023 5 minuten

“Voor automatisering, personaliseren van diensten en optimaliseren van processen. We zien die rol steeds groter worden. AI dringt door in de hele maatschappij. We zien AI niet als zomaar een technologie, maar als een systeemtechnologie, die onze samenleving echt fundamenteel gaat veranderen”.

Mismatch vraag en aanbod

“Om AI goed te kunnen ontwikkelen en toepassen zijn natuurlijk wel mensen nodig. Mensen met digitale vaardigheden. En juist die zijn er nu helemaal niet genoeg! We hebben op de regionale arbeidsmarkt te maken met een mismatch door aan de ene kant een steeds groter wordende vraag, en aan de andere kant onvoldoende aanbod van medewerkers met digitale skills. De U-TECH community wil die mismatch verkleinen door bedrijfsleven, overheid en opleiders samen te brengen.  Zo maken we werk van de ontwikkeling, het behoud en het aantrekken van ICT-talent. Dat gaat dus zeker ook om AI-talent”.

Veel vragen: wat moet je nou met AI?

“Je hebt ook verschillende mensen nodig. Mensen om de AI te ontwikkelen en te implementeren, en ook mensen die AI kunnen duiden. Wat doet het precies, wat zijn risico’s en waar liggen kansen? Voor bedrijven, zeker het mkb, zijn er veel vragen. Wat moet je nou met digitalisering en AI? En wie moet er iets mee? Het is niet alleen de directeur of management van een bedrijf dat er iets mee moet. Iedereen in het bedrijf heeft zijn eigen rol erin. Dat vergt weer dat je goed kijkt naar talent dat je hebt, en wat je precies nodig hebt aan vaardigheden om toekomstbestendig te worden en concurrerend te blijven. Kun je mensen ondersteunen in omscholing of doorontwikkeling? “

Gaan we achterlopen in Utrecht?

“Al dat nodige AI-talent is hoe dan ook niet vandaag op morgen geregeld. De hogeschool Utrecht en de Universiteit Utrecht en ook private opleiders doen al veel om mensen op te leiden met de juiste vaardigheden. Ze helpen ook steeds vaker bedrijven. Maar het opleidingsaanbod wordt nog te weinig gebruikt. Kennis blijft onbenut! Met als risico dat bedrijven het vertrouwen in AI verliezen en gaan achterlopen. Dat is natuurlijk zonde”.

Vertrouwen in AI laten toenemen

“Hier willen wij samen met in ieder geval de gemeente Utrecht, provincie Utrecht, de Utrecht Talent Alliantie, (UTA), de Al hub Midden-Nederland en Hogeschool Utrecht voor de regio Utrecht verandering in brengen. We nodigen partijen die ook interesse uit om aan te haken. We willen zorgen dat bij professionals en bedrijven in de regio het vertrouwen toeneemt om nieuwe technologieën zoals Al toe te passen en op te nemen in hun bedrijfsprocessen”.

We starten een project!

“Geïnspireerd door het project Al4Evereyone van de provincie Noord-Brabant heeft U-TECH community het initiatief genomen om een aantal stakeholders uit de regio Utrecht te interesseren om een project te starten om te zorgen dat Al meer en op een goede manier toegepast gaat worden bij bedrijven in de regio Utrecht. Dat past ook heel mooi bij wat we vanuit U-TECH community concreet doen, namelijk: agenderen van knelpunten en mogelijke oplossingen, onderzoek doen, kennis delen en helpen goede ideeën en projecten verder helpen met advies en het koppelen van mensen die elkaar kunnen versterken”.

AI4U

“Het project heeft als werktitel AI4U. Het doel is om ondernemers bewust te maken van de noodzaak om kennis over Al, en mogelijk breder over data en digitalisering, in huis te halen en de mogelijkheden deze op te nemen in hun bedrijfsprocessen. Als blijkt dat mensen moeten worden om- of bijgeschoold richting AI, dan moeten we daar ook werk van gaan maken. We willen graag dat er een kwartiermaker aan de slag gaat, die op basis van interviews met stakeholders deze doelstelling verder aanscherpt. Ik kijk ernaar uit, heb er veel vertrouwen in dat we hiermee een goede stap zetten voor de regio Utrecht!”

Meetup 5 oktober

“Goed om te melden is ook nog wat we een Meetup organiseren op 5 oktober 2023. Hierin staat ook AI centraal. Hou onze website www.u-techcommunity.nl in de gaten voor meer informatie!”

Mis geen ondernemersnieuws uit de regio Utrecht!