Neurolytics haalt €500K investeringsgeld op

Neurolytics, innovator in AI video analytics voor HR en recruitment, heeft een nieuwe investering van 500K EUR opgehaald, geleid door de regionale ontwikkelingsmaatschappij van regio Utrecht (ROM Utrecht Region), VIE Tech Capital, Familiefonds BarUni en informals. Neurolytics heeft een bescheiden team, maar mag zich al winnaar van de MT / Sprout Startup van het jaar 2021 noemen, staat in de top 5 HR Tech startups wereldwijd van StartUs Insights en is één van de KvK Top 100 meest innovatieve bedrijven in Nederland.

19 januari 2023 3 minuten

– English text below –

De AI-technologie van Neurolytics verslaat recruiters op snelheid en objectiviteit. Het vermindert de interviewtijd met 29% en zorgt voor 31% minder ongewenst verloop van personeel. Door gebruik te maken van een combinatie van AI, video technologie en psychofysiologie kunnen kandidaten thuis op de bank ontdekken of ze bij een specifieke rol, team of organisatie passen. Bedrijven kunnen op hun beurt intrinsiek gemotiveerde mensen aannemen en succesvolle teams ontwikkelen, via een objectiever en sneller proces dat diversiteit en inclusiviteit stimuleert.

“We zijn vereerd en enthousiast om in deze lastige tijden financiering op te halen waardoor we meer bedrijven kunnen gaan helpen met het vinden en binden van nieuw personeel. Nu talent schaars is verlagen veel bedrijven hun criteria, wat leidt tot grote problemen later, juist nu kunnen wij zorgen dat zij toch laagdrempelig en prijstechnisch interessant de juiste kwalitatieve match maken”, zegt Felix Hermsen, mede-oprichter en CEO van Neurolytics. “We willen mensen helpen zichzelf beter te begrijpen en hen gelukkiger te maken in hun dagelijkse leven. Hiervoor hebben we een wetenschappelijke methodologie ontwikkeld om menselijk gedrag objectief en schaalbaar te kunnen analyseren via korte online scans. Dit is volledig nieuw, ook voor deze markt.”

Dit beamen ook investeerders ROM Utrecht Region en Wendy van Ierschot, CEO VIE People: “De oplossing van Neurolytics speelt precies in op de uitdagingen van de huidige krappe arbeidsmarkt zoals retentie van personeel, diversiteit & inclusie en de wensen & eisen van nieuwe generaties medewerkers. De markt vraagt om nieuwe, innovatieve oplossingen zoals die van Neurolytics.”, stelt Arjan van den Born, directeur ROM Utrecht Region. Wendy van Ierschot, CEO van VIE People voegt hieraan toe: “Neurolytics geeft een veel beter resultaat in het selectieproces dan een recruiter dat ooit zal kunnen. Wij zijn altijd op zoek naar de nieuwste technologie, een sterke visie en een betrouwbaar en gedreven team. Die combinatie vinden we bij Neurolytics. Investeren in hen is een prachtige kans om deze startup van dichtbij verder te zien groeien.”

Hoe heeft Neurolytics deze techniek ontwikkeld?

Neurolytics werd gelanceerd in 2018 en richtte zich volledig op wetenschappelijk onderzoek, samen met Universiteit Utrecht. Op deze manier hebben zij hun “deep” AI-technologie ontwikkeld en daarna dit vroege fase-product gevalideerd in pilots. Vervolgens werd een online scan gelanceerd die kandidaten vanuit huis, kantoor of elke gewenste plek of moment kunnen uitvoeren. Inmiddels heeft het bedrijf een self service-platform ontwikkeld, waarmee klanten volledig zelf kandidaten en werknemers kunnen testen en dit makkelijk kunnen integreren in bestaande systemen. Het platform heeft al duizenden mensen getest.

“Onze unieke aanpak heeft al talloze bedrijven geholpen zich te focussen op de juiste kandidaten in hun recruitment proces, dus we zijn verheugd om met onze oplossing nog meer bedrijven te gaan helpen in de toekomst”, Belén Hein, mede-oprichter en COO van Neurolytics.

“We zijn blij met de investering in Neurolytics. Neurolytics heeft een gedegen, wetenschappelijk onderbouwde technologie die unieke elementen omvat die bij de huidige aanbieders op de markt nog ontbreken. Het team is jong, ambitieus en gedreven. Het team heeft Neurolytics vanaf “scratch” opgebouwd en laat al duidelijke resultaten zien.” Aldus Arjan van den Born, directeur ROM Utrecht Region. Belén Hein, mede-oprichter en COO van Neurolytics, voegt toe: “We kunnen recruiters de superpower geven om creatief te zijn in een lastige markt. Daarnaast zijn we enorm dankbaar voor de steun en financiering die we tot nu toe hebben ontvangen van Holland Startup, evenals de financiering die we hebben ontvangen van zowel de EU Horizon 2020 als de NWO Take Off Fase 1 en 2.”

Volg Neurolytics op sociale media LinkedInFacebookInstagram and Twitter.

Over de ROM als investeerder

EFROROM Utrecht Region is een maatschappelijke investeerder die toegang tot kapitaal vergroot voor innovatieve bedrijven in de regio. De ROM investeert in de grote transitie sectoren die van belang zijn voor de economie van morgen: digital, health en sustainability. Om de financieringen voor deze bedrijven te realiseren, werkt de ROM samen met vele partners binnen en buiten de regio. De ROM heeft twee fondsen: het Healthy Urban Living Proof Of Concept Fonds (HUL POC fonds) en het Participatiefonds. Het HUL POC fonds is mede mogelijk gemaakt door co-financiering van de Provincie Utrecht en het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). De investering in Neurolytics B.V. gebeurt vanuit het HUL POC Fonds.

English

Neurolytics raises €500K investment

Neurolytics, innovator in AI video analytics for HR and recruitment, has raised a new €500K investment, led by the Utrecht Region Regional Development Agency (ROM Utrecht Region), VIE Tech Capital, Family Fund BarUni and informals. Neurolytics has a humble team, but can already call itself a winner of the MT / Sprout Startup of the Year 2021, is in the top 5 HR Tech startups worldwide by StartUs Insights and is one of the KvK Top 100 most innovative companies in the Netherlands.

Neurolytics’ AI-technology outperforms recruiters on speed and objectivity. It reduces interview time by 29% and reduces staff turnover by 31%. Using a combination of AI, video technology and psychophysiology, candidates can find out from the comfort of their own couch whether they fit a specific role, team or organization. In turn, companies can hire intrinsically motivated people and develop successful teams through a more objective and faster process that encourages diversity and inclusiveness.

“We are honored and excited to raise funding in these difficult times so we can start helping more companies find and engage new employees. With shrinking talent pools, many companies are lowering their standards, leading to big problems later. We can make sure they still make the right qualitative match in a low-threshold and cost-effective way,” said Felix Hermsen, co-founder and CEO of Neurolytics. “We want to help people understand themselves better and make them happier in their daily lives. To this end, we have developed a scientific methodology to objectively and scalable analyze human behavior through short online scans. This is ground-breaking stuff.”

Investors ROM Utrecht Region and Wendy van Ierschot, CEO VIE People agree: “Neurolytics’ solution responds precisely to the challenges of the current tight labor market such as staff retention, diversity & inclusion and the wishes & demands of new generations of employees. The market demands new, innovative solutions like Neurolytics’,” stated Arjan van den Born, director ROM Utrecht Region. Wendy van Ierschot, CEO of VIE People adds, “Neurolytics gives a much better result in the selection process than a recruiter ever will be able to. We are always looking for the latest technology, a strong vision and a reliable and driven team. We find that combination at Neurolytics. Investing in them is a wonderful opportunity to see this startup continue to grow up close.”

How did Neurolytics develop this technology?

Neurolytics was launched in 2018 and focused entirely on scientific research, together with Utrecht University. In this way, they developed their “deep” AI technology and then validated this early-stage product in pilots. They then launched an online scan that candidates can perform from home, office or any place or time they want. The company has since developed a self-service platform that allows customers to fully self-test candidates and employees and easily integrate this into existing systems. The platform has already tested thousands of people.

“Our unique approach has already helped countless companies focus on the right candidates in their recruitment process, so we are excited to start helping even more companies with our solution in the future,” Belén Hein, co-founder and COO of Neurolytics.

“We are pleased with the investment in Neurolytics. Neurolytics has a solid, science-based technology that includes unique elements that are still missing from current providers on the market. The team is young, ambitious and driven. The team has built Neurolytics from “scratch” and is already showing clear results.” Says Arjan van den Born, director ROM Utrecht Region. Belén Hein, co-founder and COO of Neurolytics, adds, “We can give recruiters the superpower to be creative in a tough market. In addition, we are extremely grateful for the support and funding we have received so far from Holland Startup, as well as the funding we have received from both the EU Horizon 2020 and NWO Take Off Phases 1 and 2.”

Follow Neurolytics on social media for the latest news: LinkedInFacebookInstagram and Twitter.

About the ROM as investor

EFROROM Utrecht Region is a social investor that increases access to capital for innovative companies in the region. The ROM invests in the major transition sectors important for tomorrow’s economy: digital, health and sustainability. To realize financing for these companies, the ROM collaborates with many partners inside and outside the region. The ROM has two funds: the Healthy Urban Living Proof Of Concept Fund (HUL POC fund) and the Participation Fund. The HUL POC fund was made possible by co-financing from the Province of Utrecht and the European Regional Development Fund (ERDF). The investment in Neurolytics B.V. is from the HUL POC Fund.

Mis geen ondernemersnieuws uit de regio Utrecht!