Innovatief EU-project gelanceerd

Een nieuw project is officieel van start gegaan met als primair doel de verbetering van regionaal ontwikkelingsbeleid door middel van de samenvoeging van crowdfunding en ESIF-fondsen. Het project zal zich concentreren op het vergroten van beleidsleren, het delen van ervaringen en het verhogen van digitale geletterdheid met het oog op een efficiëntere combinatie van crowdfunding en ESIF-fondsen. Dit nieuwsbericht bevat de samenvatting van het project, de belangrijkste projectacitiviteiten, de betrokken partijen en een samenvatting van het rapport over crowdfundingmarkten.

17 januari 2024 6 minuten

Het project en de belangrijkste projectactiviteiten

Specifieke doelstellingen van het project omvatten het faciliteren van beleidsleren en de uitwisseling van ervaringen om succesvolle combinaties van crowdfunding en ESIF-fondsen te identificeren. Er zal ook worden gestreefd naar het verhogen van kennis omtrent crowdfunding en fondsenmatching door het delen van bestaande goede praktijken en het uitvoeren van pilotprojecten om nieuwe successen te genereren.

Belangrijke activiteiten binnen het project behelzen het opzetten van teams bestaande uit regionale stakeholders van partners, met als doel de identificatie, test en evaluatie van mogelijkheden voor fondsenmatching. Een grondige analyse van de marktgereedheid van crowdfunding in de regio zal worden uitgevoerd, evenals pilot testing van fondsenmatching voorbeelden in vijf meer geavanceerde partnerregio’s en peer-to-peer begeleiding op het gebied van fondsenmatching voor minder geavanceerde partnerregio’s.

Een essentieel aspect van het project is de ontwikkeling van een gemeenschappelijke methodologie voor fondsenmatching. Deze methodologie zal worden getest via vijf pilotprojecten en transnationale peer-to-peer begeleiding tussen partnerregio’s. Daarnaast zal het project zich richten op het verbeteren van beleidsinstrumenten, met bijzondere aandacht voor het matchen van crowdfunding met ESIF-fondsen.

Gedurende het project zullen zeven transnationale en eindprojectevenementen worden georganiseerd. Deze evenementen bieden een platform voor het delen van informatie, kennis en ervaring tussen projectpartners en relevante regionale belanghebbenden werkzaam op het gebied van crowdfunding en het beheer van beleidsinstrumenten.

Dit project heeft als ambitie om een aanzienlijke impuls te geven aan regionale ontwikkeling door innovatieve benaderingen te combineren en de samenwerking tussen publieke en private instellingen te versterken. De resultaten van het project worden verwacht een aanzienlijke impact te hebben op de efficiëntie en effectiviteit van regionaal ontwikkelingsbeleid binnen de betrokken regio’s.

Betrokken project partners

Een gevarieerde groep Europese regio’s verenigt zich in dit project. Marche Region uit Italië neemt de leidende rol op zich, samen met partners zoals het Public Investment Development Agency uit Litouwen, de Directorate General for Enterprise in Extremadura, Spanje, de North-West Regional Development Agency in Roemenië, de Region of Central Macedonia in Griekenland, de West Pomeranian Region in Polen, de Province of Antwerp in België, het E-institute uit Slovenië en de Regionale Ontwikkelingsmaatschappij Utrecht Region. Deze diverse samenwerking belooft een cruciale bijdrage te leveren aan de verbetering van beleidsinstrumenten en de bevordering van crowdfunding in de betrokken regio’s.

Rapport over crowdfundingmarkten in partnerregio’s

De eerste belangrijke taak van het project was het uitwisselen van kennis over de marktgereedheid voor het combineren van crowdfunding en ESIF-fondsen tussen partnerregio’s. Op basis van het gereedheidsniveau kunnen partnerlanden worden gegroepeerd in drie groepen: geavanceerde landen die goed gepositioneerd zijn om het gebruik van crowdfunding te versnellen, matig gereed zijnde landen en beperkte landen waar kansen om deze combinatie op korte termijn uit te voeren beperkt zijn. Diverse economische en financiële indicatoren en bestaande kaders kunnen de marktgereedheid van partnerregio’s beïnvloeden om crowdfunding en ESIF te combineren, bijvoorbeeld het niveau van digitalisering, regelgeving en bewustzijn onder belanghebbenden.

Projectpartners hebben een gezamenlijk rapport voorbereid om kennis uit te wisselen. In het eerste deel van het gezamenlijke rapport werd onderzoek gedaan naar de volgende gegevens: economische indicatoren (BBP per hoofd van de bevolking, financiële geletterdheid van burgers, digitale financiële diensten die door burgers worden gebruikt) en crowdfundinggegevens, die kunnen bijdragen aan de beoordeling van de gereedheid van landen voor fondsenmatching. Een overzicht omvat alle projectpartnerlanden en vergelijkt de landen. Het tweede deel van het gezamenlijke rapport presenteert crowdfundingmarkten per land. De presentatie voor elk land omvat een overzicht van werkende crowdfundingplatforms, een overzicht van het nationale regelgevingskader en een PEST-analyse van de ontwikkeling van crowdfunding.

In deze informatieve update delen we enkele inzichten over onze projectpartnerlanden die van invloed zijn op de mogelijkheden van regio’s om crowdfundingfondsen en ESIF-fondsen te combineren:

Financiële geletterdheid wordt beoordeeld aan de hand van twee belangrijke aspecten:

  1. Score voor financiële kennis (0-5): Dit wordt berekend op basis van de juiste antwoorden van burgers op vijf financiële vragen.
  2. Score voor financieel gedrag (0-3): Dit wordt berekend op basis van “financieel bekwame” gedragingen met betrekking tot het kiezen van producten, bijhouden van uitgaven en streven naar financiële doelen.

Beide aspecten dragen evenveel bij aan de algehele score voor financiële geletterdheid. Om een gelijke weging te bereiken, is de score voor financieel gedrag opnieuw geschaald met een maximale waarde van 5. De algehele financiële geletterdheidsscore wordt verkregen door de som van deze twee (opnieuw geschaalde) scores en varieert van 0 tot 10.

Berekening van de gegevens toont het hoogste percentage Hoge Score – goede financiële geletterdheid, geregistreerd bij Nederlandse burgers (28%), gevolgd door Belgische (20%) en Italiaanse (18%) burgers.

  • Burgers die digitale financiële diensten gebruiken, werd gevraagd: “Hoe comfortabel voelt u zich bij het gebruik van digitale financiële diensten, zoals online bankieren of mobiele betalingen?”

De figuur op de volgende pagina van de gegevens van de projectpartners toont dat het hoogste percentage burgers dat zich “zeer comfortabel” voelt bij het gebruik van digitale financiële diensten afkomstig is uit Litouwen (58%), gevolgd door Nederlandse burgers (52%) en Roemeense burgers (44%). Omgekeerd komt het hoogste percentage burgers dat “helemaal niet comfortabel” is bij het gebruik van digitale financiële diensten uit Griekenland (20%).

Aangezien crowdfunding behoort tot een groep van digitale alternatieve financiële instrumenten, zijn de gewoonten van burgers bij het gebruik van digitale financiële diensten relevant en beïnvloeden ze de bereidheid om crowdfunding te gebruiken als alternatieve investering.

We hebben geprobeerd het jaarlijkse landenvolume van opgehaalde crowdfundingfondsen voor partnerlanden te beoordelen. In de meeste landen is het identificeren van de juiste beoordeling een uitdaging. Onderzoek van beschikbare gegevensbronnen toonde aan dat informatie behoorlijk verschillend kon zijn en soms niet werd vermeld welke crowdfundingmodellen waren opgenomen in de berekening van het jaarlijkse volume. De aanvullende uitdaging is dat de laatste beschikbare volumebepalingen van sommige partnerlanden dateren uit 2020. Uit de beschikbare gegevens kunnen we concluderen dat Nederland, Spanje en Italië het hoogste volume aan jaarlijks opgehaalde fondsen hebben.

Hoewel de crowdfundingmarkt zeer levendig is en de informatie over werkende crowdfundingplatforms regelmatig verandert, hebben we de bestaande crowdfundingplatforms in partnerlanden geanalyseerd. Het aantal werkende platforms is een essentieel signaal over het niveau van ontwikkeling van de crowdfundingmarkt.

We hebben crowdfundingplatforms opgesplitst in vier categorieën: nationale niet-financiële platforms, nationale financiële return platforms, buitenlandse niet-financiële platforms en buitenlandse financiële return platforms.

Vergelijking tussen partnerlanden toont aan dat Spanje het hoogste aantal nationale niet-financiële crowdfundingplatforms heeft (16) en nationale financiële return crowdfundingplatforms (28). Spanje staat echter op de derde plaats wat betreft het volume van per hoofd van de bevolking opgehaalde fondsen. Aan de andere kant heeft België, als het kleinste land, het hoogste aantal buitenlandse niet-financiële en financiële return platforms.

Mis geen ondernemersnieuws uit de regio Utrecht!